تعرفه سرویس های تیپول :

کارمزد تراکنش های عادی

تسویه روزانه با سیکل شاپرک
درصد تا 2500 تومان 1 به ازای هر تراکنش
  • تسویه روزانه
  • تراکنش نامحدود
  • نامحدود درگاه

کارمزد تراکنش های عادی

با تسویه سریع زیر یک ساعت
0.22 درصد به ازای حجم تسویه
  • تسویه سریع و زیر یک ساعت
  • تراکنش نامحدود
  • حجم نامحدود